Cenové podmínky služeb

Daně a účetnictví Hořáková s.r.o.

 

Platnost od 1.1.2023

I.       Účel a platnost

 Podle níže uvedených cenových podmínek stanovuje účetní společnost ceny za opakované provádění účetních prací (dále účetnictví) a vedení mzdové evidence (dále mzdy) pro své smluvní odběratele služeb (dále klienta).

Tyto podmínky platí, pokud smlouva mezi společností a klientem nestanoví jinak.

Jedním účetním zápisem se v dalším textu rozumí v případě:

-podvojného účetnictví zápis na jeden syntetický případně analytický účet včetně jeho dalšího analytického členění na střediska nebo zakázky;

-daňové evidence zápis jednoho řádku v účetním deníku.

Zpracováním mezd pro jednoho zaměstnance ‑ poplatníka daně ze závislé činnosti, který měl v účtovaném kalendářním měsíci příjem podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. v novelizovaném znění, se rozumí výpočet výše jeho mzdy a odvodů sociálního a zdravotního pojištění podle podkladů předaných odběratelem za jeden měsíc.

II.       Ceny služeb

(Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)

1.      MINIMÁLNÍ SAZBA ZA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Minimální výše měsíční sazby za vedení účetnictví činí pro:

 1. podvojné účetnictví (plátce i neplátce DPH) 3700,-Kč. Tato sazba zahrnuje zaúčtování 100 účetních zápisů měsíčně (čtvrtletně);
 2. daňová evidence ‑ plátce DPH od 2600-Kč. Tato sazba zahrnuje zaúčtování 100 účetních zápisů měsíčně (čtvrtletně);
 3. daňová evidence ‑ neplátce DPH částku 1400,-Kč. Tato paušální úhrada zahrnuje zaúčtování 100 účetních zápisů měsíčně (čtvtletně).

Tyto výše uvedené ceny platí, pokud se společnost s klientem nedohodne jinak (např. na měsíčním paušálu)!

Je‑li sjednáno vedení účetnictví za čtvrtletí, stanovená minimální sazba se považuje za čtvrtletní sazbu.

 

 • je li stanovena smluvně sazba za zpracování účetnictví hodinově, činí 900,- Kč/ hod

2.      SAZBA ZA OBJEM PRACÍ

Jestliže počet účetních zápisů v běžném měsíci (čtvrtletí) překročí počty uvedené v bodě 1, potom se k minimální výši měsíční sazby připočte cena prací nad tento počet pořízených účetních takto:

 1. podvojné účetnictví        17,- Kč za 1 zápis;
 2. daňová evidence ‑ neplátce DPH
  17,- Kč za 1 zápis;
 3. daňová evidence ‑ plátce DPH  17,- Kč za 1 zápis.

Tyto výše uvedené ceny platí, pokud se společnost s klientem nedohodne jinak!

Do těchto měsíčních či čtvrtletních sazeb není zahrnuta cena za provedení roční závěrky a vyplnění daňového přiznání daně z příjmu právnických a fyzických osob (viz bod 5) (pokud není již součástí paušálu)

Sazba za vyplnění kontrolního hlášení je 700 kč, pokud již není součástí domluveného paušálu

3.      MĚSÍČNÍ (ČTVRTLETNÍ) VÝSTUPY

V ceně za vedení účetnictví jsou zahrnuty tyto měsíční (čtvrtletní) výstupy:

 1. podvojné účetnictví ‑ výkaz zisků a ztrát, rozvaha, seznam závazků a pohledávek a tisková sestava zdanitelných obratů pro účely DPH, event. dle dohody záloha dat na CD, DVD nebo disketě.
 2. daňová evidence – závěrečný přehled peněžního deníku, seznam závazků a pohledávek.

4.      SAZBA ZA DALŠÍ  ÚČETNÍ  PRÁCE A VÍCEPRÁCE
Sazba  900,-Kč za odpracovanou hodinu se stanoví:

 1. za účetní vícepráce vyplývající z potřeb klienta nad rámec běžného zaúčtování (např. příprava dokladů a projednání kontroly orgánů soc. a zdr. zabezpečení, jednání s finančním úřadem nebo předzpracovávání účetních dokladů, kniha jízd, apod)
 2. za vyhotovení účetních a statistických výkazů nad rámec povinností vyplývajících z právních předpisů pro vedení účetnictví (s výjimkou účetní závěrky).

 1. Dalšími účetními pracemi se dále rozumí vypracování daňového přiznání k dani silniční a k dalším daním (jako např. daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň darovací a dědická)

5.      ROČNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ

Za provedení roční závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů v řádném termínu průběžně účtovanému klientovi se stanoví sazba v závislosti na výši ročního obratu takto:

Výše ročního obratu       ( Kč) Sazba ( Kč) za
od do roční závěrku daň. přiznání
   500.000,- 3500,- 1200,-
500.001,- 2.000.000,- 4000,- 1.500,-
2.000.001,- 10.000.000,- 7000,- 3000,-
10.000.001,- 20.000.000,- 9500,- 5200,-
20.000.001,- 40.000.000,- 14000,- 7000,-
40.000.000,- a více 19500,- 8500,-

Uvedená sazba za roční závěrku v sobě zahrnuje roční statistické výkazy (rozvaha, výsledovka) včetně přílohy k přiznání k dani z příjmů, dále v sobě zahrnuje veškeré závěrkové operace, včetně vypracování přehledné inventury účtů s jasným komentářem zůstatku, zaúčtování odpisů, dohadných položek a zaúčtování skladových inventur).

Daň z příjmu fyzických osob u zdaňování příjmů procenty činí 1300Kč

Sazba za zpracování přehledu pro OSSZ a ZP za OSVČ činí 700,-Kč., bez ohledu na obrat

Klientům, kteří mají zvlášť jednoduché vstupy pro sestavení roční uzávěrky, statistických výkazů a přiznání k dani z příjmů a které nevyžadují podrobnější propočty, může být poskytnuta sleva 10-50%

6.      ZPRACOVÁNÍ MEZD

Sazba za zpracování mezd jednoho zaměstnance činí měsíčně Kč 130,- až 160 Kč dle počtu zaměstnanců.

Za zajištění styku s OSSZ a ZP (přihlášky a odhlášky zaměstnanců, nemocenské lístky apod.) je vzhledem ke zjednodušení styku elektronickou podobou zdarma

Pro účely stanovení ceny se do počtu zaměstnanců zahrnují zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti, ale nezahrnují zaměstnankyně na mateřské dovolené a další mateřské dovolené a zaměstnanec ve výkonu vojenské služby. Dále se tam nezahrnují zaměstnanci, kteří jsou na nemocenské po dobu delší jak 1 měsíc.

Sazba za provedení ročního zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti pro jednoho zaměstnance činí 300 Kč.

III.        PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré shora uvedené ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.  Na všechny výše uvedené služby se uplatňuje základní   sazba DPH.

Provedené práce jsou předepisovány k úhradě daňovým dokladem s datem vystavení a zdanitelného plnění v poslední den v měsíci (resp. čtvrtletí), za který se služby provádějí, nebo bezprostředně po ukončení prací (pokud se zpracovávají doklady za určité období (měsíc) zpětně v období bezprostředně následujícím). Daňový doklad má splatnost 14 dní, pokud není stanoveno jinak.

IV.       ÚPRAVY CEN

Účetní společnost má právo upravit ceny v souladu s roční mírou inflace formou oznámení změny cenových podmínek. Právo přizpůsobit ceny vývoji inflace vzniká k měsíci, ve kterém je vyhlášena oficiální míra inflace Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok a uplatňuje se měsícem, ve kterém změny společnost klientovi oznámí. Výjimečně připadají v úvahu i změny k datu výročí uzavření smlouvy nebo pokud inflační nárůst od poslední úpravy cen přesáhl 10%. Pro roční závěrkové práce a práce na daňovém přiznání se vždy použijí ceny platné k 31.12. toho kalendářního roku, za který jsou tyto práce prováděny.

V ostatních případech lze změnit ceny na základě vzájemné dohody, formou uzavření dodatku ke smlouvě.

V Liberci dne 1. 1.2023

Sestavila a schválila Ing.Petra Hořáková

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress