Zdanění mezd od ledna 2019

– daňové sazby zůstávají pro rok 2019 stejné.

– stejně tak se nadále uplatňuje u zdanění mezd princip superhrubé mzdy.

– zůstává stejná měsíční částka daňového zvýhodnění na prvé dítě,

 • 267 Kč na prvé dítě
 • 617 Kč na druhé dítě
 • 017 na třetí a další dítě.
 • nárok na měsíční daňový bonus počínaje bonusem za leden 2019 dosažením měsíčního příjmu ze závislé činnosti alespoň ve výši 675 Kč. (polovina minimální měsíční mzdy)

 

– od 1.1.2019 dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 12200 korun na 13350 korun a u hodinové sazby z 73,20 korun na 79,80 korun. Obdobně jako u zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i zaručená mzda (např u pracovníků v pohostinství z 14900 Kč na 16280 Kč/měs).

 

Daně z příjmů 2019

 

v daních z příjmů byl přijat zásadní pozměňovací návrh, který zvyšuje limit výdajů uplatňovaných procentem z příjmů. Toto zvýšení se uplatní až za zdaňovací období roku 2019. Opět je horní hranice stanovena na 2 mil Kč podobně jako v roce 2017, tedy např u živností řemeslných lze uplatnit výdaj ve výši 80%, tedy 1600 000 kč, u živností neřemeslných 60%, tedy 1200 000 Kč.

 

Důchodové a zdravotní pojištění OSVČ

Změny v MINIMÁLNÍ platbě

2019 2018
Minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění 2388 Kč* 2189 Kč
Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění 2208 Kč** 2024 Kč
Zdravotní pojištění u osob bez vlastních příjmů 1803 Kč*** 1647 Kč

 

* promítne se až u zálohy za měsíc podání přehledu za rok 2018.

** počínaje zálohou za leden 2019 (splatná do 8.2.2019), pokud se však platí záloha vyšší než minimální, zůstává tato do podání přehledu.
*** počínaje platbou za leden 2019 (splatná do 8.2.2019)

Od roku 2019 se kromě výše mění i splatnost pojistného OSVČ na nemocenské a důchodové pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se však zálohy budou platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. To znamená, že zálohy bude možné platit až do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, kdy rozhodujícím bude den připsání na účet okresní správy sociálního zabezpečení. Prakticky to znamená, že v lednu 2019 je do 20.1.2019 splatná záloha na pojistné za prosinec 2018 a zároveň do 31.1.2019 záloha na leden 2019. Tedy by v tomto měsíci měly odejít zálohy dvě.

 

Změna rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění – od 1.1.2019 se jedná 3.000 Kč měsíčně (v letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2.500 Kč

Cestovní náhrady

Tuzemské stravné:

2019 – vyhláška č. 333/2018 Sb. 2018 – 463/2017 Sb.
5 až 12 hod 82 Kč až 97 Kč 78 Kč až 93 Kč
12 až 18 hod 124 až 150 Kč 119 až 143 Kč
více než 18 hod 195 až 233 Kč 186 až 223 Kč

maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 97 Kč pro rok 2019 odpovídá „daňově optimální“ stravenka 123 Kč (123,46 Kč); sazbě 93 Kč pro rok 2018 odpovídala „daňově optimální“ stravenka 118 Kč (118,36 Kč)

 

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily má být zvýšena na 4,10 Kč/km (v roce 2017 činila 4,00 Kč/km).

 

Ceny pohonných hmot

2019 2018
benzin 95 oktanů 33,10 Kč/l 30,50 Kč/l
benzin 98 oktanů 37,10 Kč/l 32,80 Kč/l
motorová nafta 33,60 Kč/l 29,80 Kč/l

Zahraniční stravné pro rok 2019 (podle vyhlášky č. 254/2018 Sb.) činí např.:

 • 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii (tato sazba se pro uvedené země oproti roku 2018 nezměnila)
 • 35€ pro Slovensko (tato sazba se oproti roku 2018 nezměnila)
 • 40€ pro Polsko (pro rok 2018 tato sazba činila 35€)

 

 

DPH

K 1.1.2019 nedošlo k žádné změně v sazbách daně , pouze pod č. 6/2019 Sb. čeká na vyhlášení novela zákona o dph přeřazující do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu. Novela sice byla schválena s účinností od 1.1.2019, ale protože dosud nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů, tak se uplatní až od patnáctého dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů; pravděpodobně bude vyhlášena ve Sbírce zákonů  17.1.2019 a uplatní se tak od 1.2.2019.

V roce 2019 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Kontrolní hlášení v roce 2019

V roce 2019 se kontrolní hlášení podává podle nezměněných pravidel a ani daňový balíček 2019 (až bude schválen) nepřinese změny v oblasti kontrolního hlášení.

 

Evidence tržeb

Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4 fáze EET, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti novely zákona o evidenci tržeb. Jelikož zákon nezačal platit v prosinci 2018, jak bylo zamýšleno, odstartuje poslední vlna EET od 1.9.2019 či dokonce 1.1.2020.

Spolu se změnami v evidenci tržeb návrh také přeřazuje dodání řezaných květin a dekorativního listoví z 15% do 10% sazby daně. Větší změny návrh obsahuje v přeřazení služeb do 10% sazby daně – největším hitem je přeřazení podávání točeného piva ze sudů větších než 10 litrů ze stávající 21% sazby do sazby 10%.

Do 10% sazby daně návrh přeřazuje:

 • prodej řezaných květin a dekorativního listoví (obecně pro dodání tohoto zboží, tedy jak pultového prodeje, tak i prodeje s donáškou)
 • dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu (na prodej balené vody by se nadále vztahovala 15% sazba daně)
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí kód CZ-CPA 36.00.2
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi – kód CZ-CPA 37
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59, a s výjimkou podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24 a alkoholických nápojů – tato výjimka se ovšem nevztahuje na podávání piva zařazeného do kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, tedy u piva podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů by se uplatnila 10% sazba) – kód CZ-CPA 56
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10 (za tuto službu by byl nadále považován i úklid společných prostor bytového domu)
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11 (za tuto službu by bylo nadále považováno i mytí oken ve společných prostorech bytového domu)
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91
 • opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků – kód CZ‑CPA 95.29.11
 • opravy jízdních kol kód CZ-CPA 95.29.12
 • kadeřnické a holičské služby kód CZ-CPA 96.02

Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně.

Součástí návrhu je zvláštní režim pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance – v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali „úřední“ účtenky – bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa.

Intrastat 2019

Zásadní změnou, ke které došlo od 1.1.2019 je zvýšení prahu, jehož dosažení zakládá povinnost vykazovat Intrastat, z 8 mil. Kč za kalendářní rok na 12 mil. Kč za kalendářní rok – posuzuje se hodnota zboží odeslaného do jiných členských států resp. přijatého z jiných členských států. Pro povinnost podávat Intrastat za rok 2019 se podle výkladu Celní správy s odkazem na § 58 odst. 4 celního zákona je však rozhodující dosažení hranice 8 mil. Kč za rok 2018; pokud však nebude za rok 2019 dosažena hranice 12 mil. Kč, za leden 2020 již nevznikne povinnost Intrastat podávat.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress