Přehled důležitých změn pro rok 2015

1. Personalistika

Změna výše minimální mzdy: od 1.1.2015 se minimální mzda navyšuje z 8500 Kč a to takto:

 • základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu,
 • sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

V souvislosti s tím se i zvyšuje výše zaručené minimální mzdy dle tabulky

Nejnižší úrovně zaručené mzdy v Kč

Skupina prací Dosavadní
hodinová mzda
Dosavadní
měsíční mzda
Hodinová mzda
2015
Měsíční mzda
2015
1. 50,60 8 500 55,00 9 200
2. 55,90 9 400 60,70 10 200
3. 61,70 10 400 67,00 11 200
4. 68,10 11 400 74,00 12 400
5. 75,20 12 600 81,70 13 700
6. 83,00 13 900 90,20 15 100
7. 91,70 15 400 99,60 16 700
8. 101,20 17 000 110,00 18 400

Tedy např číšník a kuchař má zaručenou min. mzdu 11200 Kč!! – klasifikace viz příloha ZDE

2. Snížení limitu pro platbu v hotovosti

Od 1.12.2014 se snižuje limit pro hotovostní platby z 350 000 Kč na 270 000 Kč

3. Povinnost elektronického podání

Daňový řád v § 72 odst. 1 stanovuje povinnost podávat na předepsaných tiskopisech tato podání:

 • přihlášku k registraci
 • oznámení o změně registračních údajů
  • řádná či dodatečná daňová tvrzení (tj. daňová přiznání, hlášení a vyúčtování).

S účinností od 1.1.2015 se uvedená úprava doplňuje o odst. 5 – má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen výše uvedená formulářová podání učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.

Povinně elektronicky se bude také podávat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014, včetně příloh a nové přílohy Přehled transakcí se spojenými osobami

4. Novela zákona o DPH

1. novela ZDPH č. 196/2014 Sb. od 1.10.2014 resp. 1.1.2015, která obsahuje zejména změny ve vymezení místa poskytnutí u služeb (zejména jde o elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani) a zavádí EU režim jednoho správního místa (mini one stop shop)- týká se hlavně služeb telekomunikačních, webhostingu, služeb rozhlasového a televizního vysílání. Zdanění se bude moci provádět z jednoho místa bez rozdílu s jakou zahraniční DPH se bude fakturovat, nutné je se předem registrovat k režimu jednoho zdaňovacího místa.

2. sazbová novela ZDPH od 1.1.2015, která zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % (nezbytně nutná dětská výživa, léky a knihy) a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od 1.1.2016). Zboží, u kterého bude uplatněna 10% sazba, stanovuje od 1.1.2015 příloha č. 3a
V případě léků se to týká tohoto zboží:
Příslušná část přílohy č. 3a Kód nomenklatury sazebníku 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 – Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky  pro rentgenová vy etření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslu né sazby daně rozumí číseln  kód popisu vybraných výrobků uveden  v celním sazebníku v platném znění 72) .
V případě knih se sazba 10% týká jen těch publikací, ve kterých reklama zabírá maximálně jen polovinu plochy a mají nomenklaturu 4901,4903,4904 (tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny)

3. velkou novelou ZDPH od 1.1.2015, kterou Senát dne 10.12.2014 vrátil s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna novelu opět projednala 22.12.2014 a obratem ji podepsal prezident.
Zůstane tak pro rok 2015 zachován limit obratu 1 mil. Kč pro povinné plátcovství k DPH.
Dochází k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti. Novela kromě již uplatňovaných stavebně montážních prací a některého zboží /zlato, kovy/ rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti na základě prováděcího nařízení (např. na dodání kukuřice, máku, cukrovky, mobilních telefonů, tabletů –  jen u dodávek uvedených na jednom daňovém dokladu nad 100 tis. Kč). Vzhledem ke zdržení s přijetím novely bude režim přenesení daňové povinnosti uplatňován na základě prováděcího nařízení, které rozšíří uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti až od 1.4.2015 (v případě cukrovky až od 1.9.2015). Dále se zavádí tzv. Druhý dočasný  režim přenesení daňové povinnosti, díky němuž může vláda svým nařízením až na 9 měsíců stanovit přenesení daňové povinnosti u těch plnění, u kterých to povolila Evropsá komise za účelem zabránění daňovým únikům.
Dále novela zavádí od 1.1.2016 kontrolní hlášení (praděpodobně vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění).
Nově se od 1.1.2015 za závažné porušení povinností plátců považuje např. i neuvádění skutečného sídla v přihlášce k registraci a pokud by plátce skutečné sídlo nedoplnil ani dodatečně, mohlo by se jednat o důvod k zahájení řízení o nespolehlivosti plátce.

5. Zákon o daních z příjmů

V novele ZDP byly schváleny tyto změny:

 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2400 Kč ročně a třetí dítě o 3600 Kč ročně. Pořadí není vázáno pořadím narození , ale učí si ho poplatníci. V případě, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, vyplní pro zdaňovací období 2015 nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 24.
 • omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti ve výši 60% příjmů částkou 1 200 000 Kč  ( u 80% pak výdaje jen 1 600 000 Kč), dále osoby , které uplatňují výdaje procenty z příjmů nebudou moci opět uplatnit daňové zvýhodnění na děti a a na manželku bez vlastních příjmů
 • daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o 12 000 Kč.
 • autorské honoráře – Dle § 7 odst. 6 zákona budou opět samostatným základem daně příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize podléhajícím srážkové dani tak, jak tomu bylo do konce roku 2013, oproti roku 2013 došlo ke změně výše příjmů z původních 7 000 Kč na 10 000 Kč dle § 7 odst. 6 zákona – platí pro zdaňovací období 2015.
 • Slevy na dani – Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona si mohou od roku 2015 uplatnit slevu na dani i osoby pobírající starobní důchod. Na základě nálezů Ústavního soudu vráceno uplatnění slevy již za roky 2013 a 2014. V této souvislosti opět dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené důchody v případě, kdy součet příjmů poživatele pravidelně vypláceného důchodu, příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.
 • školkovné – V § 35ba odst. 1 zákona se doplňuje nové písm. g), kterým se zavádí nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu za umístění dítěte (podmínky jsou blíže specifikovány v § 35bb zákona) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh příp. v rámci daňového přiznání. Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak jiné obdobné zařízení jako je např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků – tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona, až do výše minimální mzdy tj. za zdaňovací období 2014 max. do výše 8 500 Kč. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti
 • bezůročné půjčky zaměstnanců jsou osvobozenými příjmy do výše 300 000 Kč
 • nové oznamovací povinnosti týkající se osvobozených příjmů – Poplatník bude oznamovat osvobozený příjem vyšší než 5 mil Kč (příjem se posuzuje jednotlivě), a to nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel

Další změny týkající se právnických osob

Nově se zavádí prominutí příslušenství daně

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress