Přehled důležitých změn pro rok 2016

Daně z příjmů za rok 2016

Základní parametry a principy daní z příjmů zůstávají beze změny, např.:

 • sazba daně z příjmů právnických osob 19 %
 • zdanění podílů na zisku srážkovou daní v sazbě 15 %
 • sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %
 • zachování principu superhrubé mzdy
 • zdanění dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně srážkovou daní 15 % (pokud není podepsáno prohlášení k dani)
 • zachování solidárního zvýšení daně při překročení součtu příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a dílčího základu daně dle § 7 ZDP 48násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2016 je částka 1.296.288 Kč, za rok 2015 tato částka činí 1.277.328 Kč)
 • zachování solidárního zvýšení daně u zálohy na daň ze závislé činnosti při překročení měsíčních příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP 4násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2016 je částka 108.024 Kč, za rok 2015 tato částka činí 106.444 Kč)
 • základní sleva na dani z příjmů fyzických osob nadále činí 24.840 Kč.

Aktuálním problémem je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a každé další dítě, které je teprve projednáváno, ale téměř jistě bude v nejbližších měsících schváleno, a to následovně:

2015 2016
na prvé dítě 13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc
na druhé dítě 15 804 Kč rok / 1 317 Kč měsíc 17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc
na třetí dítě 17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc 20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc

Uvedené zvýšení musí ještě schválit obě komory Parlamentu a prezident – reálně lze tedy očekávat vyhlášení příslušné novely zákona o daních z příjmů nejdříve v únoru 2016, a to s účinností od 1.3.2016 (při vyhlášení až v březnu 2016 s účinností od 1.4.2016 atd.). Změna částek daňového zvýhodnění až v průběhu roku není problém pro fyzické osoby podávající daňové přiznání, protože v něm se se použijí nové částky pro celý rok 2016 (např. tedy i za leden 2016). Problém není ani u ročního zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel svým zaměstnancům (na začátku roku 2017 za rok 2016), kde se opět použijí nové částky za všechny měsíce roku 2016.

DPH v roce 2016

Pro DPH i v roce 2016 nadále platí:

 • stejné sazby daně jako v roce 2015 – u žádného zboží či služby nedošlo k přeřazení do jiné sazby daně. V případě schválení elektronické evidence tržeb by mělo být schváleno i přeřazení stravovacích služeb (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do prvé snížené sazby daně 15 % – tato změna by nabyla účinnosti k datu povinnosti elektronické evidence tržeb u stravovacích služeb, reálně tedy nejdříve k 1.10.2016
 • limit pro povinnou registraci zůstává 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

Hlavní aktuální novinkou, která se týká těch plátců, kteří dosud podávali přiznání k DPH v „papírové“ podobě, je podávat daňová přiznání výhradně elektronicky. Všichni plátci tak musí podat výhradně elektronicky (např. odeslat „nepotvrzeně“ z daňového portálu  a následně do 5 dnů potvrdit tzv. e-tiskopisem) již daňové přiznání za prosinec 2015 resp. za 4. čtvrtletí roku 2015.

Téměř všech plátců se pochopitelně týká povinnost nově evidovat ty údaje, které jsou nezbytné pro sestavení kontrolního hlášení, a povinnost podat kontrolní hlášení (poprvé za leden 2016 popř. u fyzických osob, čtvrtletních plátců, za prvé čtvrtletí 2016, tj. v únoru popř. v dubnu 2016).

Daň z nemovitých věcí

Nezadržitelně se přibližuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 (podle stavu k 1.1.2016) a v této souvislosti je třeba upozornit na novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí – tyto změny

K poměrně složitým změnám došlo u zdanění stavebních pozemků a tak by měli ti poplatníci, kteří za rok 2015 zdaňovali stavební pozemky a tyto pozemky jsou nadále v roce 2016 pozemky stavebními zkontrolovat, zda u nich nedošlo ke změně daňové povinnosti – tato změna by vyvolala povinnost podat daňové přiznání za rok 2016.

Běžné praxe se týká rozšíření pravidla, kdy je u jednotek základem podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,22 (namísto koeficientu 1,20) – u bytu s podlahovou plochou 100 m2 jde tedy o základ daně 122 resp. 120 (např. v Praze by šlo o rozdíl roční daňové povinnosti 20 Kč). Koeficient 1,22 byl používán i dříve, ale od 1.1.2016 je jeho použití častější. Pokud došlo ke změně základu daně (za rok 2015 měl být v daném případě použit koeficient 1,20 a za rok 2016 má být použit koeficient 1,22), nezakládá tato změna povinnost podat daňové přiznání pro rok 2016, ale promítne se do výše daňové povinnosti za rok 2016.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí nadále činí 4 % a nadále je poplatníkem daně buď:

 • prodávající (kupující je potom ručitelem)
 • kupující, pokud tak bylo dohodnuto v kupní smlouvě – prodávající v tomto případě ručitelem není.

Projednávaná novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí zachovává 4% sazbu daně daňového základu. Poplatníkem daně však již nebude prodávající, ale automaticky (bez ujednání v kupní smlouvě)  jím bude kupující (prodávající nebude ručitelem).

Základem daně nadále bude vyšší z těchto hodnot:

 • kupní cena (při stanovení základu daně potom lze od daňového základu odečíst náklady na vyhotovení znaleckého posudku)
 • srovnávací daňová hodnota (tato již nebude stanovována jako 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny, ale jako 100 % těchto hodnot).

Projednávaná novela zákonného opatření o dani z nemovitých věcí má navrženou účinnost od 1.4.2016, ale dle našeho odhadu dojde k nejméně měsíčnímu odkladu účinnosti.

Daňový řád

Důležitou změnou od 1.1.2015 byla povinnost podávat daňová přiznání a některá další podání výhradně „elektronicky“, a to u těch osob, které mají zpřístupněnu datovou schránku (§ 72 odst. 4 daňového řádu). V roce 2015 Finanční správa u osob se zpřístupněnou datovou schránkou „tolerovala“ postup, kdy bylo např. daňové přiznání podáno z daňového portálu „nepodepsané“ a následně bylo potvrzeno e-tiskopisem – od 1.1.2016 již tento postup Finanční správa neumožňuje – viz „Upozornění na konec přechodného období k § 72 odst. 4 daňového řádu“. Uvedená novinka se u osob se zpřístupněnou datovou schránkou aktuálně týká např. daňového přiznání k dani silniční či k dani z nemovitých věcí, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti atd. – tato podání je nutno v roce 2016 podat:

 • z daňového portálu, a to „podepsaná“
  • elektronickým podpisem
  • přístupovými údaji do datové schránky

nebo

 • z datové schránky.

Novinka se netýká DPH – registrace k DPH, přiznání k DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence v režimu přenesení daňové povinnosti a nově (poprvé za leden 2016) také kontrolní hlášení – tato podání lze nadále podávat z daňového portálu „nepodepsané“ a následně potvrzené e-tiskopisem.

Důchodové a zdravotní pojištění OSVČ

2016 2015
Minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění 1 972 Kč * 1 943 Kč
Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění 1 823 Kč ** 1 797 Kč
Zdravotní pojištění u osob bez vlastních příjmů 1 337 Kč *** 1 242 Kč

* promítne se až u zálohy za měsíc podání přehledu za rok 2015
** počínaje zálohou za leden 2016 (splatná do 8.2.2016)
*** počínaje platbou za leden 2016 (splatná do 8.2.2016)

Cestovní náhrady

Vyhláškou č. 309/2015 Sb. byly stanoveny sazby zahraničního stravného pro rok 2016, např. zůstávají beze změny sazby stravného:

 • 45 € pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii,
 • 35 € pro Polsko a Slovensko.

Tuzemské stravné pro rok 2016, drobné navýšení tuzemského stravného:

2015 2016 – vyhláška č. 385/2015 Sb.
5 až 12 hod 69 až 82 Kč 70 až 83 Kč
12 až 18 hod 104 až 125 Kč 106 až 127 Kč
více než 18 hod 163 až 195 Kč 166 až 198 Kč

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 3,80 Kč/km (v roce 2015  3,70 Kč/km).
Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr (původní návrh obsahoval vyšší ceny):

2015 2016
benzin 95 oktanů 35,90 Kč/l 29,70 Kč/l
benzin 98 oktanů 38,30 Kč/l 33,00 Kč/l
motorová nafta 36,10 Kč/l 29,50 Kč/l

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress